Search here...
0
TOP

Algemene voorwaarden

artikel 1. begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Choosing You zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij Choosing You zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Als Choosing You het woon/bezorgadres niet kan vaststellen wordt de bestelling niet geaccepteerd.

artikel 2. aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Choosing You zijn vrijblijvend en Choosing You behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Choosing You. Choosing You is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Choosing You dit mee na ontvangst van de bestelling.
2.3 Alle door Choosing You gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Choosing You heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met uw op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.

artikel 3. prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij €4,95 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@linnenkids.com.
3.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online door middel IDEAL of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 3 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van Choosing You tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u géén extra kosten berekend.
3.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.choosingyou.eu zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.
3.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

artikel 4. levering

4.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling via TNT post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
4.6 Choosing You maakt voor de levering gebruik van de diensten van TNT Post. Choosing You is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Choosing You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door Choosing You verzonden pakketten zijn voorzien van een \”barcode\” waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door TNT een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
4.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Choosing You is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Choosing You gedragen.

artikel 5. reclames en retourzending

5.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan choosingyounl@gmail.com of via ons contactformulier op onze website. Indien binnen deze termijn door Choosing You geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Choosing You geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Choosing You te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:
a) de verpakking van het product onbeschadigd is.
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is,
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen,
d) u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd,
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes,
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd.
g) u vooraf schriftelijk aan Choosing You heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient Choosing You hier toestemming voor te geven. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.
5.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door Choosing You kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met choosingyounl@gmail.com. Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade niet door Choosing You gedekt.
5.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door Choosing You kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product. Hiertoe dient u binnen 7 dagen contact op te nemen met choosingyounl@gmail.com. Klachten over een order dient u altijd binnen 7 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
5.5 Choosing You behoudt het recht om retourneren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Choosing You of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant.
5.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Choosing You schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Choosing You de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Choosing You het voor het product betaalde bedrag niet aan de klant crediteren/storneren. Choosing You zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.
5.7 “Custom” producten kunnen niet geretourneerd worden. Bestelt u een van de custom producten van Choosing You, dan wordt dit product speciaal voor u vervaardigd. Het is niet mogelijk dit speciaal voor u samengestelde product te retourneren.
5.8 Wij adviseren u retourzendingen aangetekend te versturen. Choosing You is niet aansprakelijk voor retourzendingen die wegraken.

artikel 6. aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Choosing You en van het personeel en de producten van Choosing You voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Choosing You is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Choosing You aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Choosing You.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Choosing You jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Choosing You verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Choosing You, dan wel tussen Choosing You en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Choosing You, is Choosing You niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Choosing You.
6.5 Choosing You kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

artikel 7. privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en Choosing You.

artikel 8. diversen

8.1 Indien u aan Choosing You schriftelijk opgave doet van een adres, is Choosing You gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Choosing You schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2 Wanneer door Choosing You gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Choosing You deze Voorwaarden soepel toepast.
8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Choosing You in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Choosing You vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.4 Choosing You is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
8.5 Choosing You houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

artikel 9. toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

artikel 10. klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

10.1 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.

artikel 11. schadevergoeding

11.1 Choosing You kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
11.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Choosing You komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
11.3 Choosing You is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
11.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Choosing You ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

artikel 12. overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Choosing You geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Choosing You niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Choosing You worden daaronder begrepen.
12.3 Choosing You heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Choosing You zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Choosing You ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Choosing You gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

artikel 13. copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Choosing You.

artikel 14. intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Choosing You geleverde artikelen rusten, dienen geheel en onvoorwaardelijk door de klant gerespecteerd te worden.

artikel 15. slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Choosing You en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Apeldoorn, 20 april 2020


Choosing You
Koningstraat 31A
7315 HS Apeldoorn
choosingyounl@gmail.com
www.choosingyou.eu

T.n.v. Choosing You
ING bank te Amsterdam
IBAN: NL87INGB0008102513
BIC: INGBNL2A


KVK Apeldoorn, nummer: 70184410
BTW nummer: NL002037818B83

Onafhankelijk geverifieerd
134 beoordelingen